آخرین خبرها

فروش سگ قفقازی توله اصیل

فروش سگ قفقازی توله اصیل

فروش سگ. ۱۰ قلاده توله سگ قفقازی اصیل وارداتی از بلا روس صد در صد اصیل از پدر و مادر قهرمان شجره دار ۷ قلاده نر و ۳ قلاده ماده واکسینه و انگل زدایی شده دارای پاسپورت شناسنامه و سرتیفیکت.

سگ زوزه میکشید.پارس میکردفروش سگ قفقازی توله اصیل .حمله کرد.اما سنگی به سرش خورد.خون سرخ از سرش بیرون زد.حیوان فریاد ی از درد کشیدفروش سگ قفقازی توله اصیل پارس کرد.زوزه سر داد. سگحتی گریه کرد.ولی کسی نفهمید.آدم ها توله اش را بردند.دوباره حمله کرد سگ.فروش سگ قفقازی توله اصیلبچه اش را میخواست.توله در دستان آدم دست و پا میزد….با او چکار دارید؟ کجا میبریش؟…اینبار کسی دیگر با چوب؛ محکم به پایش زد.درد در تمام بدن سگ پیچید.به زمین افتادفروش سگ قفقازی توله اصیل .آدم به جان سگ افتاده بود.فروش سگ قفقازی توله اصیل با چوب به سرروی حیوان میزدفروش سگ قفقازی توله اصیل.با هر ضربه زوزه ای و با هر زوزه ضربه ای دیگر.سگ به التماس افتاد.سعی کرد بلند شود سگ.دمی از روی مهربانی تکان داد.نگاهش به دنبال توله اش بود.صدای توله اشهر رفت.به هر کجا نگاه کرد.صدای توله اش را میشناخت.لحظه ای ایستاد و با حسرت و ناامیدانه به پشت سرش نگاه کرسگد.ولی جز سیاهی و برفی که زیر نور مهتاب میدرخشیدفروش سگ قفقازی توله اصیل چیز دیگری نیافت.از درونش التماس عجیبی به راه افتاده بودسگ.این التماس برای همه چیز بود. تمنای گرمای دهان توله اش که شیرش را می مکید سگ .و او از گرمی توله اش گرمش میشد.و خوابش میبرد.تمنای غذا سگ…تمنای دویدن …و… جای پای پنجه هایش دربرف  بلوار ورودی شهر با بارش برف به سرعت در حال محو شدن بود سگ.رگهای بسگ دنش از شدت سرما و گرسنگی جمع شده بودند.به خانه ها ی محدوده شهر نگاهی سگکرد.فروش سگ قفقازی توله اصیل آدمهایی تک و توک به سرعت در حال گذر سگ و پناه به خانه هایشان بودنسگد.گاهی خودرویی با روشنایش عبور میکردسگ .حیوان با دیدن آنها به گوشه ای پناه میبرد و خودش را مخفی میکرد.در کنار خرابه ای ایستاد و نگاه کرد..پوزه اش یخ زده بود.آدمها.. سگ.همان آدمی که توله قشنگش رامیرود تا از شر سرما فرار کند سگ قلبش فشرده میشد.لحظه ای نفسش به شماره افتاد.کتکها را فراموش نکرده بودفروش سگ قفقازی توله اصیل . سگ بی هدف می چرخید. سگ به کجا؟ غذا؟ فرار از سرما؟ و یا در جستجوی توله اش؟از دهانش بخار میزد.حتی تشنه اش شده بود.حیوان هنوز در حال جستجو با پای لنگش میرفت…یکی دو سگ را دید که آنها هم به دنبال چیزی بودند. سگحیوان نشانه ای بر روی دیوار گذاشت.و به راهش ادامه داد.مقداری زباله در زمین نظرش را جمع کرفروش سگ قفقازی توله اصیل د .و به فکر انها افتاد.سگفروش سگ قفقازی توله اصیل

 

Check Also

فروش سگ و پیشفروش توله های سگ

فروش سگ و پیشفروش توله های سگ نژاد پوینتر از مولدین وارداتی از اسکاتلند

فروش سگ و پیشفروش توله های سگ فروش سگ خرید سگ خرید و فروش سگ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *