آخرین خبرها

Tag Archives: خرید سگ کرن تریر

سگ کرن تریر

سگ کرن تریر Cairn Terrier کِرن تریر تریرهای اسکاتلند تا سال 1873تنها شامل یک گروه ازسگها وتحت عنوان Scotch Terrier بود. دراین زمان این گروه به دودسته تقسیم شد که عبارتند ازandie Dinmont Terrier و. .Skye Terrier نژادهایی که امروزه آنها را تحت عناوین Scottish Terrier , West Highland Whithe Terrier , Cairn Terrier می شناسیم دردسته Skye Terrier قرارمی …

ادامه مطلب