آخرین خبرها

Tag Archives: سگ پاپیلون نر و ماده

سگ پاپیلون

سگ پاپیلون میلادی تبدیل شد.سگی بسیار زیباوجذاب است واغلب به عنوان یک حیوان خانگی در منازل نگهداری میشود.    مشخصات ظاهری:بدنی دارای استخوان بندی مناسبی بودهموها و شکل سر و دمش بسیار جذاب و قابل توجه است.گوشها راست و سیاه بودهوناحیه مرکزی سروبینی سفیدرنگ است.از این روظاهری شبیه بالهای باز شده یک پروانه را ایجادمیکند ونام این حیوان نیز به …

ادامه مطلب