پارس کردن سگ ها

پارس کردن سگ ها

ﭼﺮا ﺳﮓ ھﺎ ﭘﺎرس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭘﺎرس ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺳﮓ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد؟ ﻏﺮش ، ﻧﺎﻟﻪ ، اﮐﺜﺮ ﺳﮓ ھﺎ ﭘﺎرس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﭘﺎرس ﺻﺪای ﺳﮓ اﺳﺖ! آﻧﮫﺎ ﺻﺪاھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ زوزه ﻧﯿﺰ از ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﺎﻣﻼ طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ. ﺳﮓ ھﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﭘﺎرس ﮐﺮدن و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺻﺪا ھﺎ ﺑﺎ اﻓﺮاد و ھﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸﺎن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺎ و ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ، ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ھﺸﺪار دادن از ﺧﻄﺮ ، ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﮓ اﻓﺮاد ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودۀ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎرس ﮐﻨﺪ.پارس کردن سگ ها

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﺎرس ﺑﯽ ﻋﻠﺖ و ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ رﻓﺘﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺣﺎل راه ﺣﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ از ﭘﺎرس ﺳﮓ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎرس ﮐﺮدن ﺳﮓ ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺒﺮد و ﺑﯿﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮای آزار ﺷﻤﺎ و ھﻤﺴﺎﯾﻪ ھﺎ ﭘﺎرس ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دﻟﯿﻞ ﭘﺎرس ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎرس ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺎرس ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ!

پارس کردن سگ ها

ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮋادھﺎ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ ﻧﮋادھﺎ ﭘﺎرس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎرس ﮐﺮدن زﯾﺎدﺷﺎن ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ ﭘﺮورش داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﮋادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺻﺪاﯾﯽ از ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. ﺻﺪای ﻧﮋاد ﺑﺎﺳﻨﺠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻟﻪ و زوزه اﺳﺖ. ﻣﻔﮫﻮم و ﻋﻠﺖ آن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﭘﺎرس ﮐﺮدن ﺳﮓ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻠﺖ ﭘﺎرس ﺳﮓ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﭘﺎرس ﺳﮓ ها

 • اﺧﻄﺎر و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ
 • ﺑﺎزﯾﮕﻮﺷﯽ و ھﯿﺠﺎن
 • ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ
 • اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ
 • ﮐﺴﺎﻟﺖ و ﺧﺴﺘﮕﯽ
 • ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺎرس ﺳﮓ ھﺎی دﯾﮕﺮ

اﺧﻄﺎر و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ

اﯾﻦ ﻧﻮع از ﭘﺎرس ﮐﺎﻣﻼ طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻏﺮﯾﺒﻪ ای درب ﻣﻨﺰل را ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺸﻮد اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺎرس ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﺗﮫﺪﯾﺪ در ﺳﮓ اﺳﺖ. ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﮓ ﺑﺎ ﭘﺎرس ﮐﺮدن ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺤﮑﻢ ، اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد. اﯾﻦ ﭘﺎرس ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺗﯿﺰ اﺳﺖ. آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻏﺮﯾﺰی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﮓ ﯾﮏ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

خرید سگ

ﺑﺎزﯾﮕﻮﺷﯽ و ھﯿﺠﺎن

اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺎرس در ﺗﻮﻟﻪ ھﺎ و ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﮓ ھﺎی ﺟﻮان راﯾﺞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﮓ ھﺎ در زﻣﺎن ﺑﺎزی ﺑﺎ اﻓﺮاد و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﮓ ھﺎ ﭘﺎرس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺻﺪای اﯾﻦ ﭘﺎرس رﯾﺘﻢ دار و ﺧﻮش ﺻﺪا اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺎدی و ﮔﺮدش روزاﻧﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺻﺎﺣﺐ ، ھﯿﺠﺎن زﯾﺎد ﺳﮓ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﮓ ھﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺴﯿﺎر ھﯿﺠﺎن زده ﺷﺪه و ﭘﺎرس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ

در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺻﺪای ﭘﺎرس ﺳﮓ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﺪ ﺑﻪ او ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎرس ﭼﯿﺴﺖ. ﺳﮓ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺎرس ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ! ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎم! ﺻﺪای اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺎرس ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﻟﻪ و ﺻﺪاﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ.

اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ

ﭘﺎرﺳﯽ ﮐﻪ از روی اﺿﻄﺎب ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻀﻄﺮب ﺳﮓ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺻﺪای اﯾﻦ ﭘﺎرس اﻏﻠﺐ ﻣﺤﮑﻢ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮھﻢ و ﮔﺎھﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﻟﻪ اﺳﺖ. در ﺗﺮس از ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺎرس را در ﺳﮓ ھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮐﺴﺎﻟﺖ و ﺧﺴﺘﮕﯽ

صدایی ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮد ﺑﺸﻨﻮد. اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر آزاردھﻨﺪه است ، ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎرس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﭘﺎرس ﯾﮏ ﺳﮓ ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ اﺳﺖ. ﭼﻮن ﺻﺪای اﯾﻦ ﭘﺎرس ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﮓ ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻏﻠﺐ ﭘﺎرس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺮژی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺧﻮد را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﮔﺎھﯽ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﭘﺎرس ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺳﮓ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ دﯾﮕﺮان را از آن آﮔﺎه ﺳﺎزد. ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ورزﺷﯽ روزاﻧﻪ و داﺷﺘﻦ ھﻤﺮاه و ھﻤﺪم ھﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺎرس ﺳﮓ ھﺎی دﯾﮕﺮ

اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺎرس ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﮓ ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮی آﺷﻨﺎ اﺳﺖ. ﺳﮕﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺎرس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ھﺮ ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺳﮕﯽ دارد ﺻﺪای ﭘﺎرس ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ.
در روﻧﺪ آﻣﻮزش ھﺎ ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ

تگهای مهم

 1. فروش سگ و پیشفروش توله های سگ
 2. فروش سگ
 3. خرید سگ
 4. خرید و فروش سگ
 5. ویژگی سگها
 6. سگهای شکاری
 7. سگهای خانگی
 8. سگهای نگهبان
 9. فروش توله سگ
 10. قیمت های استثنایی سگ
 11. پکیج های آموزشی

کلمات کلیدی

پارس کردن سگ ها ، پارس کردن سگ ها ، پارس کردن سگ ها

همچنین ببینید

آشنایی با انواع نژاد سگ قسمت پنجم

آشنایی با انواع نژاد سگ قسمت پنجم آشنایی با انواع نژاد سگ قسمت پنجم آشنایی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *